วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองลุง

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองลุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองลุง ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 ภายใต้ชื่อ “สำนักงานผดุงครรภ์บ้านหนองลุง” เป็นอาคารสำนักงานแบบไม้ชั้นเดียว ทรงจั่ว เดิมมีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำ จำนวน 1 คน มีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 ตารางวา

          พ.ศ. 2526 สำนักงานผดุงครรภ์บ้านหนองลุง ได้ยกฐานะเป็น สถานีอนามัย ได้ลงทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 1 ไร่ 3 ตารางวา มีอาคารสำนักงาน 1 หลังและบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝน (ฝ.33) 1 แห่ง บ่อน้ำสาธารณะ 1 บ่อ

          พ.ศ. 2535 ได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงตัวอาคารตามแบบทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งชำรุดทรุดโทรม ได้รับงบจัดสรรก่อสร้างบ้านพักเพิ่มอีก จำนวน 1หลัง ขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน จำนวน 2 คน

         ปี พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขในการก่อสร้างสถานีอนามัยใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตใต้ถุนสูง โดยใช้งบประมาณ 2,750,000 บาท

        ปี
 พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารชั้นล่างและได้ระดมทุนจาการการทำผ้าป่าสามัคคี เพื่อต่อเติมอาคารสถานบริการชั้นล่าง ปรับปรุงอาคารสถานบริการเพิ่มเติม เพื่อให้การบริการแก่ประชาชน


        ปัจจุบัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองลุง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการประจำ จำนวน 7 คน เป็นข้าราชการ 3 คน ลูกจ้างนักเรียนทุน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน รับผิดชอบทั้งหมด 17 หมู่บ้าน จำนวน 1,319 หลังคาเรือน ประชากร ชาย 3,511 คน หญิง 3,641 คน รวม 7,154 คน 

        รายชื่อทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองลุง
        1. นางเจียมจิต วันดี ปี พ.ศ. 2508 – 2537
        2. นางสมนึก นิยมหาญ ปี พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น