วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นสถานบริการด้านสุขภาพที่เน้นคุณภาพงาน
บริการประทับใจ ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ”พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแบบผสมผสานให้มีคุณภาพและมาตรฐานภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

5. ชุมชนมีส่วนร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน สามารถพึ่งตนเองในระดับพื้นฐาน ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น