รถหน่วยทันตกรรมจังหวัดศรีสะเกษออกให้บริการสุขภาพช่องปาก


ให้บริการออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2562


อบรมโครงการพัฒนระบบบริการ (Service Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก เรื่อง บทบาททันตบุคลากรกับการพัฒนางานทันตสาธารณสุขในคลินิคหมอครอบครัว (PCC) วันที่ 24 เมษายน 2562


โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยด้วยครอบครัวมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ 10